Vytvoření a rozvoj týmu zaměřeného na výzkum a výuku v oblasti medicínské biologie

Název příjemce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Realizátor projektu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Přírodovědecká fakulta

Partneři projektu

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
AREKO spol. s r.o.
STAFILA spol. s.r.o.

Harmonogram realizace

09/2010 – 08/2013

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Název oblasti podpory

Vysokoškolské vzdělávání

Zdroj financování

Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky

Obsah projektu

Obsahem projektu je inovace studijních oborů Biomedicínská laboratorní technika a Klinická biologie, které jsou vyučované na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Do studijních plánů těchto oborů je postupně zařazena výuka metod preklinického a klinického výzkumu. Výuka je vedena formou teoretické i experimentální práce a je podpořena úzkou spoluprací s partnery projektu. Do projektu jsou zapojeni odborníci ze specializovaných diagnostických a farmaceutických laboratoří. Studentům bude také v pozdější fázi projektu umožněna praxe v laboratořích partnerů, tzn. potenciálních zaměstnavatelů. Součástí projektu je i vzdělávání členů realizačního týmu formou intenzivních kurzů, a to především v oblasti biologie nádorů, nádorové a infekční imunologie

Klíčové aktivity projektu

1) Sestavení vědecko-pedagogického týmu medicínské biologie
2) Přenos nejnovějších metodologických poznatků do výuky na PřF JU
3) Inovace bakalářského oboru Biomedicínská laboratorní technika
4) Inovace studijního magisterského oboru Klinická biologie
5) Pracovní studentské stáže